2:31 21/10/2017
מבזקים
דף הבית > תרבות > תקנון פעילות סוכות – "הסוכה היפה בארץ"

תקנון פעילות סוכות – "הסוכה היפה בארץ"

ערוץ 20 וחדשות 0404 בוחרים את הסוכה היפה של ישראל

תקנון פעילות סוכות – "הסוכה היפה בארץ" –
במסגרת התכניות "זה היום" ו"הפטריוטים" ובפלטפורמות הדיגיטליות השונות

כללי
1. כללי תקנון זה נועדו להסדיר את הכללים על-פיהם תנוהל פעילות "הסוכה היפה בארץ" (להלן: "הפעילות") הנערכת על-ידי חברת ערוץ יהודי ישראלי בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "הערוץ" או "החברה") במסגרת אתר האינטרנט של הערוץ שכתובתו www.20il.co.il (להלן: "האתר").
2. ההשתתפות בפעילות מעידה ומבטאת את הסכמתך לתנאים אלה ולפיכך הנך מתבקש לקרוא את כל הוראות תקנון זה בעיון.
3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים כאחד.

א. תנאי השתתפות בפעילות
4. בפעילות זכאי להשתתף כל אדם הנכנס לאתר, שלח תמונה/סרטון של הסוכה והשאיר את פרטי ההתקשרות עמו (להלן: "משתתף").
5. מובהר כי במידה ויידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות להשתתפות בפעילות ו/או בשלב כלשהו מהפעילות ו/או למימוש הזכייה על ידי הזוכה/ים בפעילות, אישורים אלה ייחשבו כתנאים נוספים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה.
6. המשתתפים בפעילות מאשרים כי קראו, הבינו ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את החברהו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות ו/או לכל שלב משלבי הפעילות, כולל שלבי המיון ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו, והמשתתף בפעילות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או הזכייה בו ו/או מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו במקרה של טעות או תקלה.
7. במקרה שאחד מתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה לא יקוימו ו/או שיגיע לחברה מידע לפיו ההרשמה לפעילות נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין,החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית להעביר את זכות ההשתתפות למשתתף אחר ו/או לבטל את ההשתתפות.

ב. תיאור הפעילות
8. הפעילות תחל ביום ה' 13.10.2016 ותסתיים לאחר סוכות.
9. הפעילות: המשתתפים יצלמו את הסוכה שלהם, ימלאו את פרטיהם וישלחו את התמונה/סרטון למייל [email protected] (שיופיע בבאנר באתר), על-פי ההנחיות.
10. כל משתתף יתבקש לבצע הליך הרשמה. ההרשמה היא תנאי להשתתפות בפעילות. בהרשמה יתבקש כל משתתף לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, כתובת אלקטרונית ומס' טלפון בו ניתן להשיגו.
11. האחריות על הקלדת הפרטים בעת הרישום, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על נוסחם ו/או הקלדתם.
12. המשתתף מתחייב בעצם ביצוע הליך ההרשמה הנ"ל, כולו או חלקו, כי לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע ו/או הליך ההרשמה.
13. לחברה שמורה הזכות לשנות את כללי הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. בחירת הזוכים והפרס-
14. בתום תקופת הפעילות,ייבדקו כל התמונות/סרטונים שהתקבלו באתר. מתוך כלל התמונות ייבחרו הזוכים, על-ידי צוות שופטים מטעם החברה. שלוש הסוכות היפות ביותר יזכו בפרסים: כורסת טלוויזיה מתנת שמרת הזורע, משקפיים מתנת אופטיקה הלפרין, כרטיסים למשחקי כדורסל מתנת הפועל ירושלים וכרטיסים להופעות חיות מתנת קופת הכרטיסים לאן. (להלן:"הפרס"). הפרס יחולק לזוכים לפי שיקולי צוות השופטים.
15. מובהר, כי לחברה שמורה הזכות להחליף את הפרס בכל פרס אחר שווה ערך לשיקול דעתה.
16. ככל שהחברה לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה בשל כך שפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו אינם מדויקים או אינם ברורים דיים, או מכל סיבה אחרת, היא תהיה רשאית להעביר את הפרס לזוכה אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמי מהמשתתפים תהיה כל טענה בקשר לכך.
17. ההודעה לזוכה תימסר טלפונית או בדרך אחרת שתבחר החברה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
18. מובהר, כי החברה אינה אחראית כלפי הזוכה למימוש הפרס ו/או לתנאים בהם יסופק הפרס, וכן לאיכותו ו/או כל פגם, תקלה, קלקול או אי התאמה בקשר לפרס ו/או למימושו.
19. מובהר כי עובדת זכייתו של המשתתף בפרס במסגרת הפעילות עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה ובעיתונות. בעצם ההשתתפות במבצע מסכים המשתתף שיפורסם שמו במסגרת פרסום כאמור, ללא הודעה נוספת על כך.
20. במקרה שהגיע לידי החברה מידע לפיו זכייה בפרס נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא החברה רשאית שלא למסור את הפרס למשתתף כאמור ו/או לדרוש את הפרס חזרה ממי שזכה בו בנסיבות כאמור.

ד. הוראות שונות
21. הפעילות מאורגנת על ידי החברה או מי מטעמה והיא תהא רשאית להודיע על הפסקת תהליך ההרשמה ו/או על ביטולו, לרבות ביטול הפעילות בכל עת ו/או בכל מקרה שתהיה מניעה על פי דין להמשיך את פעילות הפעילות.
22. במקרה שהגיע לידי החברה מידע לפיו ההשתתפות בכל אחד משלבי הפעילות כפי שפורטו לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא החברה רשאית להעביר את זכות ההשתתפות למשתתף אחר ו/או לבטל את ההשתתפות ו/או לשלול את זכאותו לפרס.
23. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ההתנהלות התקינה של הפעילות ו/או ההרשמה לפעילות בכל אופן שהוא ו/או כדי למנוע מילד מלהשתתף בהרשמה ו/או בפעילות, לא תהא למשתתפים ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו ולא ידרשו לשאת ולא ישפו ולא ידרשו לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתהליך ההרשמה ו/או הפעילות.משתתף ו/או גולש ו/או מתמודד לא יהא רשאי להעלות כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות, לרבות הפרסים.
24. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה מכל מין וסוג ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו בקשר ישיר או עקיף להשתתפותו בפעילות על כל שלביה.
25. החברה אינה אחראית לכל תקלה ו/או פגם ו/או נזק ו/או אי תקינות ו/או אי התאמה בקשר לפרס/ים והפרסים, טיבם ואיכותם.
26. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרסים כרוכים בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות ו/או עם הפרס.
27. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
28. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן שיפלו טעויות בניהול הפעילות,וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעהו/או טענה ו/או דרישה, וכן כי בחירת הזוכה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת את כל המשתתפים.
29. על אף כל האמור בתקנון זה לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול כלהלן -לקצר את תקופת ההרשמה ו/או תקופת הפעילות; לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההרשמה ו/או את תנאי ההשתתפות בפעילות ו/או את שלבי ההרשמה ו/או הפעילות ו/או את שלבי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ולבטל את ההרשמה ו/או הפעילות בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל גולש ו/או משתתף בפעילות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.

בהצלחה,
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20

לתגובות

אולי יעניין אותך גם

המירוץ. שילוב בין תחרותיות לרעות. צילום: רונן בוידק

"האירוע משקף במדויק את ערכיו של רפנאל"

ביום שישי הקרוב יתקיים מירוץ הניווט השנתי ה-8 לזכרו של סמ"ר רפנאל מוסקל הי"ד שנפל במלחמת לבנון השנייה. המארגנים: "האירוע משקף את אישיותו של רפנאל מתוך תקווה להנציח את ערכיו"