No Tag To Print

На изображении может находиться: 1 человек, борода

רבי לוי יצחק מברדיטשוב – סניגורם של ישראל

היום חל יום הילולתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב

ביום אחד בשנת ה'ת"ק (1740), ישב רבי ישראל הבעל-שם-טוב עם תלמידיו בעיר מז'יבוז', וביקש להביא לפניו כוסית ולהריים לחיים, לאחר מכן הורה לחסידיו להרים כוסית ב' פעמים, ואמר בשמחה גדולה: "היום הזה באה לעולם נשמה גדולה וקדושה אשר תמליץ טוב ותלמד סנגוריה על כנסת ישראל".

באותו הזמן בעיר הוסקוב שבחבל גליציה, נולד סניגורם של ישראל ומי שעתיד לימים להיות מהמפורסמים שבצדיקי הדורות, רבי לוי יצחק מברדיטשוב זכר צדיק לברכה.

רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל חיבר את הספר "קדושת לוי" ועוד כמה חיבורים נוספים. הספר קדושת לוי זכה למהדורות רבות ונחשב ספר יסוד בחסידות, הוא נתקבל בכל תפוצות ישראל גם כספר סגולי קדוש וטהור, חכמי וצדיקי דורו ובדורות שלאחריו העידו שסגולת הספר גדולה היא לנטוע בלב הקורא או המעיין בו התלהבות ודבקות ביראת ה' ואהבתו.

 כל אימת שנתקל באבק מחלוקת. רבי לוי יצחק גוזר היה גזירה שווה: "ואהבת את ה' אלקיך" "ואהבת לרעך כמוך", וכשם שאהבת ה' תקועה הייתה בלבו 'בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך', הרי אף על אהבת הבריות שקד בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאדו, כולם כקטן כגדול כעני כעשיר שווים היו בעיניו. חיבה יתרה חיבב את פשוטי העם בישראל.

 

הצדיק מברדיצטשוב חינך לעבודת ה' בשמחה בהתלהבות ודבקות, היה קרוב אל העם, ערך מסעות ברחבי המדינה ועשה נפשות לחסידות. בתפילתו שילב שיחות עם הקב"ה בשפה המדוברת ולא נמנע מלהשמיע באזניו דברי תוכחה ותרעומת.

רבי לוי יצחק מברדיטשוב "סניגורם של ישראל" נודע בעיקר בזכות הפלגתו הרבה באהבת ישראל ולימוד זכות על ישראל.

מעשה מפורסם על רבי לוי יצחק מברדיטשוב הוא שעבר פעם הוא ותלמידיו ליד בית כנסת כשבחוץ עמד עגלון עטור בטלית ותפילין שתיקן תוך כדי התפילה את עגלתו. אמרו החסידים: "הסתכלו על העגלון הזה, עטור טלית ותפילין, ומתעסק בתיקון עגלתו…". כשהביט רבי לוי יצחק בכך מיד פנה ואמר: "הסתכלו על עגלון זה, אפילו בשעה שהוא מתקן את עגלתו הוא מתפלל".

בסיפור מרגש נוסף על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מסופר כי הלך לייד ביתו של הרב עוזר של ספר. עוזר הספר הלך בגלוי ראש, ושערותיו עשויות בלורית. הצדיק ראהו דרך החלון, וקראו להכנס אליו. נכנס, והצדיק שאלו: "למה לך הבלורית הזאת?", השיב לו: "יש לי עסק עם שרים ו'פריצים' הבאים להסתפר ואני צריך להתנאות בפניהם". אמר הצדיק: "אתן לך אדום אחד (שם מטבע מקומי) בשכר שתסיר את בלוריתך, הרי יש בזה משום איסור: "ובחקתיהם לא תלכו". הבחור סירב. "ובכן, אתן לך שלושה אדומים בעד זה", והבחור אינו מסכים. הוסיף לו הצדיק עוד ועוד, עד שהגיע לעשרים אדומים, והבחור באחת: "לא". אז אמר לו הצדיק: "אם תסיר תכף את בלוריתך, אני מבטיח לך עולם הבא!" מששמע הבחור דברים אלה, חטף מיד מתוך כיס בגדו מספרים, וברגע אחד גזז את כל בלוריתו.

עמד הצדיק מברדיצ'ב והמליץ לפני הקב"ה: "רבש"ע! ראה נא, מה גדולה ומה חזקה היא אמונתם של היהודים, אפילו של הפשוטים ביותר! כמה יגיעות צריך אדם שכזה ליגע, וכמה טרחות הוא צריך לטרוח, עד שירוויח אדום אחד, וכל שכן שעשרים אדומים הוא סכום עצום לפניו, ובכל זאת מה שלא רצה לעשות בעד עשרים אדומים עשה בעד חלק לעולם הבא, אף שמעולם לא ראה את אותו עולם הבא בעיניו…

הקשיבו לדבריו המרגשים של הרב שלמה קלירבך ז"ל על רבי לוי יצחק מברדיטשוב:

 

 

It is not Android