No Tag To Print

שגריר ארה"ב דיוויד פרידמן בפתיחת כנס ירושלים. צילום: הלל מאיר TPS

קבלן איחר במסירת דירה, הרוכשים זכו בפיצויים של למעלה ממאה אלף שקלים

רוכשי דירה מחברה קבלנית שקיבלו את דירתם עם ליקויים רבים ובאיחור של למעלה משנה מהמועד שהוסכם בחוזה, תבעו את החברה וזכו בפיצויים של יותר מ-100 אלף שקלים

במעמד חתימה על הסכם מכר לרכישת דירת יד ראשונה מקבלן, מתחייבים המוכר, דהיינו, הקבלן והקונה לבצע מספר פעולות, כדי להבטיח התנהלות הוגנת ותקינה של "העסקה הגדולה".

בבסיס ההתחייבויות, הקונה מתחייב לעמוד במועדי התשלומים כפי שנקבעו בהסכם המכר, ואילו המוכר מתחייב למסור את הנכס לידי הקונה, במועד כפי שהוסכם בין הצדדים בהסכם המכר.

על פי סעיף 5 א' לחוק המכר (דירות), במקרה שבו מוכר לא עומד בהתחייבותו למסירת הנכס במועד כפי שנקבע בהסכם המכר, ומאחר ביותר מ-60 ימים במסירת החזקה בדירה, יהא זכאי הקונה לקבל פיצויים גם ללא הוכחת נזק, וזאת בכפוף לאמור בחוק.

בבית משפט השלום בחיפה, נדונה תביעתם של רוכשי דירה נגד חברת הבנייה "מירית הנדסה". רוכשי הדירה תבעו את החברה ב-129 אלף שקלים, לאחר שהחברה לא עמדה בהתחייבותה עפ"י הסכם המכר, ומסרה לרוכשים את הדירה עם ליקויי בניה ובאיחור במסירת החזקה של יותר משנה.

 על פי העובדות, חתמו הצדדים על הסכם מכר ביולי 2012, כאשר החברה התחייבה במסגרתו למסור לרוכשים דירה בת ארבעה חדרים וממ"ד בחיפה, בתוך שנתיים ממועד חתימת החוזה.

בפועל, קיבלו הרוכשים את הדירה רק שלוש שנים לאחר חתימת החוזה, בנוסף הדירה נמסרה לידי הרוכשים עם ליקויים רבים.

בית המשפט הטיל תשלום פיצויים על החברה

בית המשפט בחן את הראיות ואת טענות הצדדים, וקבע שעל הקבלן לשלם לתובעים את עלויות התיקונים לפי קביעת המומחה, על החברה הקבלנית לשלם לתובעים 55 אלף שקלים על התיקונים, כולל הוצאות הנלוות להם כגון צביעה, הזזת ריהוט ועוד.

נוסף על כך, חויבה החברה לשלם לתובעים 8.5 אלף שקלים בגין אי התקנת מזגן, ועוד 5 אלף שקלים בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם.

על האיחור, החליט בית המשפט לחייב את הקבלן לשלם סך של 75 אלף שקלים וכן הוצאות משפט ושכר טרחה לעורך דין.

 

הכתבה נכתבה ע"י עו"ד לורנס אזינקוט, משרד עו"ד – קטנר אזינקוט

It is not Android