No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן
צילום: גרשון אלינסון, פלאש 90

קבינט הקורונה מציג: חידוש ההגבלות

קבינט הקורונה אישר הערב תקנות המסדירות את ההגבלות עם פקיעת התקנות הקודמות מחרתיים. בין ההגבלות: מספר הנוסעים ברכב יוגבל, תפילה עד 10 אנשים בשטח סגור

קבינט הקורונה אישר הערב (א') תקנות המסדירות את ההגבלות על פעילות עסקים, מקומות עבודה, מקומות הפתוחים לציבור והתקהלויות, וכן את כללי ההתנהגות במרחב הציבורי בצל התפשטות נגיף הקורונה וכן עיגון הכללים הקיימים כיום עבור מקומות עבודה.

ההחלטה תיכנס לתוקפה עם פקיעת תוקפן של תקנות שעת החירום ביום שלישי הקרוב.

התקנות קובעות את ההסדרים הבאים:

א. תינתן סמכות לרופא מחוזי של משרד הבריאות להורות על סגירת מקום עבודה במגזר הפרטי ל-72 שעות, במקרה שהתגלה בו נשא קורונה. הסגירה לא תחול על משרד ממשלתי או על ישיבה של מועצת העיר, אבל רלוונטית לכל המגזר הפרטי.

ב. הגבלה על מספר הנוסעים ברכבים פרטיים – כל נהג יוכל להסיע רק שני נוסעים, בדומה להגבלה שכבר הייתה במהלך הגל הראשון.

ג. מרחק שני מטרים מאדם לאדם במרחב הציבורי.

ד. איסור התקהלויות במרחב הפרטי או הציבורי והעסקי – 20 אנשים בשטח פתוח, 10 אנשים במבנה סגור.

ה. שילוט של הרשויות המקומיות סמוך למתקני שעשועים: חובת מסכות, מרחק ואיסור התקהלות.

ו. תפוסה מותרת במקום ציבורי או עסקי – אדם אחד בכל 7 מטרים או בהתאם להגבלות ההתקהלות.

ז. תפילה – עד 10 אנשים בשטח סגור.

ח. משלוחים יונחו בסמוך לבתים.

ט. איסור גורף על הפעלת ברים, פאבים, דיסקוטקים וגני אירועים.

 

באשר למקומות עבודה שאינם מקבלים קהל, עוגנו בתקנות הכללים שחלו עד היום לפיהם מגבלות ההתקהלות עד 10 אנשים בשטח סגור ו-20 אנשים בשטח פתוח אינן חלות, ובמקומן חלות הנחיות למעסיקים כיצד לפעול על מנת למזער הדבקות בנגיף. כך, הלכה למעשה, מקומות עבודה שאינם מקבלים קהל ממשיכים לפעול באופן תקין ורציף. כמו כן, קבועות בתקנות החרגות עבור מקומות עבודה חיוניים מהצורך לעמוד בכללים ככל שלא ניתן, זאת על מנת לשמור על פעילותו הרציפה של המשק.

הכללים החלים על מקומות העבודה:
א. שמירה על מרחק של 2 מטר בין עובד לעובד
ב. עטיית מסיכה
ג. שימוש בציוד אישי ככל הניתן
ד. ישיבות עד 50 משתתפים, תוך הקפדה על הכללים

כניסה לתוקף – בהתאם לחוק, תקנות שהותקנו לפי החוק יוגשו לוועדה של הכנסת והכנסת תהיה רשאית לאשר את התקנות כולן או חלקן, או לא לאשרן או לשנות את תקופת תוקפן בתוך 24 שעות. ככל שלא התקבלה החלטה בפרק הזמן הזה – יתפרסמו התקנות וייכנסו לתוקף עם פרסומן (בתום 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה), והוועדה בכנסת תקיים דיון בתקנות ותחליט אם לאשרן כאמור לעיל, בתוך 14 יום – בנוגע להגבלות החלות על המרחב הפרטי והציבורי, או בתוך 28 יום – בנוגע להגבלות על פעילותם של עסקים ומקומות הפתוחים לציבור.