הרבנים הראשיים פנו במכתב לשר הדתות, דוד אזולאי, ודרשו ממנו כי יפעל לקבוע בתקנון שהתקנות בכותל חלות לכל אורכו והסמכות הבלעדית תהיה בידי הרבנות הראשית ובכך ימנע חילול ה׳ ופגיעה בערכי הדת כתוצאה מטקסי הרפורמים במקום. אזולאי עצמו, פנה לשרת המשפטים וביקש חוות דעתה בעניין.

הרחבה הרפורמית שוממה. צילום: חדשות הכותל המערבי

 

על פי ״חוק השמירה על המקומות הקדושים״, הרי שהסמכות לקבוע בעניין היא של שר הדתות ושר המשפטים בלבד. בסעיף 4 לחוק מצוין כי, ״שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות עם נציגים בני הדתות הנוגעות בדבר או לפי הצעתם ובהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו״. המשמעות היא, כאמור, כי הכדור כעת נמצא בידי שרת המשפטים, איילת שרד.

במכתב ששיגרו הרבנים הראשיים לאזולאי, תחת הכותרת ״חוק השמירה על המקומות הקדושים״, הם כתבו: ״הכותל המערבי קדוש לכל ארכו כולל חלקו הדרומי וכך גם פסקה הרבנות הראשית לישראל לדורותיה. כפי שמובא במכתב 'ועדת ההלכה' מטעם הרבנות הראשית לישראל בו חברו גדולי ישראל, ובתוכם הגרש"ז אויערבך והגרי"ש אלישיב, משנת תשל"א: "לפי עדויות היסטוריות התפללו ליד הכותל המערבי עד הפינה הדרומית – מערבית בכל התקופות, עד לפני 150 שנה. בדורות האחרונים הוצר בעל כורחנו מקום התפילה לקטע מהכותל. אך הגבלות הגויים לא צמצמו את קדושת הכותל, שאחת היא לכל אורכו, מפינתו הדרומית עד הצפונית".

כך כתב גם הרב הראשי הגרא"י אונטרמן ב'חוות דעת' פומבית מיום י"ב באדר תשכ"ח; כך הובאו בהחלטות מועצת הרבנות הראשית בראשות הראשל"צ הגר"י ניסים והגרא"י אונטרמן, מיום ג' בחשון תש"ל; ומועצת הרבנות הראשית לישראל בראשות הראשל"צ הגר"ע יוסף והגר"ש גורן, מיום כ"ה בניסן תשל"ז; וכך בהחלטה נוספת של הראשל"צ הגר"ע יוסף והגר"ש גורן מיום כ"ט בסיון תשמ"א; וכך הבהירו הרבנים הראשיים הנוכחיים בעמדה שהגישו לבית המשפט העליון בעתירות בעניין סדרי התפילה בכותל.

מזה שנים מגיעות קבוצות קטנות ומקיימות ברחבה הצפונית של הכותל טקסים המנוגדים למנהג המקום, להלכה ולמסורת ישראל מדורי דורות. קבוצות אלו מקיימות טקסיהן בהפגנתיות ובהתרסה נגד תורת ישראל ונגד כל דבר שבקדושה. הן מחרחרות ריב ומדון במקום הקדוש, הופכות את הכותל לזירת הפגנה ומחלוקת הן פוגעות במאות ובאלפי מתפללות, המבקשות לשפוך שיח לפני קונן כפי מנהג נשים בישראל בכל הדורות. בחודשים האחרונים הפגיעה במתפללות החמירה, כפי שמעידות תלונות רבות שהגיעו לרבנות הראשית ולרב הממונה על הכותל, הרב שמואל רבינוביץ' שליט"א.

באשר לרחבת הכותל הדרומית: בהחלטתה מיום ט"ז באדר א' תשע"ו, מועצת הרבנות הראשית התייחסה ל"מתווה הכותל" ודרשה להקפיא אותו, משלא קדמה לו התייעצות עם הרבנים הראשיים. המתווה אכן הוקפא בהחלטת ממשלה, אך למרות זאת, ממשיכים להתקיים במקום טקסי תפילה מעורבים, נשים וגברים יחד, ללא מחיצה, בניגוד מוחלט למנהג המקום מדורי דורות ותוך פגיעה חמורה בקדושת הכותל המערבי.

הדבר מהווה חילול חמור של הקודש לכל הדעות בהלכה; חובת הפרדה על ידי מחיצה בשעת התפילה היא חובה הלכתית המוסכמת על כל הפוסקים. כך כתב הרב הראשי לישראל ומייסד הרבנות, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, באגרת לקהילות בארה"ב ובקנדה לאחר שחשבו להקים בית כנסת מעורב: "והנה כבר ביארנו, שאלה הדברים של איסור התערבות אנשים ונשים בביהכ"נ … הם איסורים חמורים של תורה, וחלילה לשום אדם מישראל להימנות בין עבריינים, ולהיות נטפל לעדה כזאת הפורצת את גדרי – הקודש הללו, ואיסור גמור מעיקר הדין להיכנס ולהתפלל בבתי כנסיות כאלו". והוא קובע בפסיקתו ביחס למחיצה:

"החובה ומשמרת הקודש שקבלו כן אבותינו הקדושים לעשות גם כן בבית מקדש מעט, בבתי כנסיות שלנו, וחלילה לשנות ממנהגי קדושת אבותינו…". את הבאים לזלזל בחיוב זה הוא תקף בחריפות: " אותם אשר רצו לזלזל ביסוד איתן זה, ולבנות בתי כנסיות בתכונה כזאת, שלא תהיה בהם עזרת אנשים ועזרת נשים מיוחדת כי – אם כדרכי הגויים המה עושים, לבא בבית הכנסת אנשים ונשים יחדו, לבלע את הקודש, ולהשחית את קדושת האומה הקדושה וטהרתה, במקום שטהרתה צריכה לצאת משם, שהם בתי כנסיות ובתי מדרשות של ישראל" (שו"ת אורח משפט להראי"ה קוק, אורח חיים, לה)

ואם כך נוהגים בכל בית כנסת, בכותל המערבי – בית הכנסת הגדול והקדוש ביותר לעם היהודי – לא כל שכן!!

בחודשים האחרונים החמיר המצב גם ברחבה הדרומית. לרבנים הראשיים הגיעו תלונות על הפרעות חדשות למתפללים בקדושה ברחבה הדרומית, בהסרה מפעם לפעם של המחיצה במקום.

הרבנים הראשיים לישראל פונים אליך מכח החובה המוטלת עליהם מתוקף סמכותם ע"פ חוק השמירה על המקומות הקדושים, בדרישה לתקן את תקנות השמירה על המקומות הקדושים ליהודים, כדי לשמור על קדושת הכותל, אשר נתקדש בקדושת בית כנסת ולמעלה מזה ולהתקין תקנה בה יאמר המובן מאליו: טקסים דתיים יתקיימו בכותל רק לפי מנהג המקום ומסורת ישראל מדורי דורות, ועל פי דברם של הרבנים הראשיים לישראל.

הרבנים הראשיים מתנגדים בכל תוקף לחלוקה בפועל של הכותל, לכותל שיפעל על פי ההלכה ומסורת ישראל מדורי דורות ולכותל שבו ייפרצו חלילה גדרי הקדושה״.

 
חדשות 20

חדשות 20