No Tag To Print

יכולים לחזור לארצם. צילום: פלאש 90
יתאפשרו משלוחים מהשוק. צילום: פלאש 90.

משרד הכלכלה השיק את "סל המוצרים הבסיסי"

הסל יאפשר מעקב אחר שינוי המחירים החודשיים של המוצרים בסל ויפורסם אחת לרבעון