No Tag To Print

כת נוצרית בקמפיין הטפה נרחב בכל הארץ

קמפיין מיסיון נרחב של כת 'עדי השם' בהשתתפות 100 מיסיונרים יצא לדרך  עד כה פעלו המיסיונרים ב-12 ערים ומאות מתנדבי יד לאחים עושים מאמיצים כבירים לגדוע את פעילותם. בארגון מזהירים: המיסיונרים מזינים את פרטי העוברים והשבים למאגרי המידע של הכת.