No Tag To Print

הייקו מאס

כשפרופ' זאב שטרנהל נתפס בשקרים

פרופ' שטרנהל העלה גרה על הימין הליברלי של מנחם בגין שהקפיד לדבריו על זכויות אדם בניגוד לימין של היום. איך זה מסתדר עם מה שהוא כתב בזמן אמת על הימין של בגין?

מנהג עשתה לעצמה התקשורת הישראלית: להתרפק על העבר הנאור של הימין מבית מדרשו של מנחם בגין. כל זה במטרה להבאיש את ריחו של הימין של היום. טוענים שהימין של היום גזעני ופוגע בזכויות אדם. פרופ' זאב שטרנהל העלה גרה על הימין הליברלי-שמרני של מנחם בגין שהקפיד על ערכים וזכויות אדם בניגוד לימין הרדיקלי גזעני של היום. אלא שגם אז כתב שטרנהל על ממשלת בגין: "ציונות תוקפנית, קיצונית, קלריקלית, השוללת את זכויות הזולת המסכנת את המדינה, קלאסיקה של פשיזם"

מה שמפתיע זה שהם משקרים גם כשכל כך קל לתפוס אותם.

It is not Android