את צום גדליה אשר חל כל שנה בתאריך ג' בתשרי, תקנו חכמים על הריגת גדליה בן אחיקם. כשנהרג גדליה, גלתה מארץ ישראל שארית יהודה האחרונה ששרדה את חורבן בית ראשון ונהרגו אלפים רבים מישראל. הצום מתחיל עם עלות השחר ועד צאת הכוכבים.

צום גדליה. פלאש 90
צום גדליה. פלאש 90

כניסת הצום:

05:32

צאת הצום:

18:38

מדוע צמים?

כשהחריב נבוכדנאצר מלך בבל את בית המקדש והגלה את העם לבבל, השאיר בארץ דלת העם והפקיד עליהם את גדליה בן אחיקם. אולם מלך בני עמון, שלח את ישמעאל בן נתניה להרוג את גדליה. גדליה שמע כי בכוונת ישמעאל להורגו, אך בחר לא להאמין לשמועות וקיבל  את ישמעאל בכבוד כשהיגע אליו עם תחילת חודש תשרי.

ישמעאל הרג את גדליה ואת רוב היהודים אשר היו אתו שם. היהודים שנשארו בארץ חששו מנקמת מלך בבל וברחו למצרים. רצח גדליה בן אחיקם הביא להתפזרות האחרונה של שארית הפליטה והארץ נותרה שוממה. לזכר צרות אלו קבעו את 'צום גדליה'.

יש אומרים, שגדליה נהרג ביום הראשון או השני של תשרי, ומפני שאין מתענים בחג, נדחה הצום למוצאי ראש השנה. ועל אותו הצום אמרו רבותינו: 'ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלוקינו'. שכשם שקבעו צום על חרבן בית המקדש, כך קבעו צום על מות גדליה.

דיני התענית

אין על נשים בהריון או מניקות (שנתיים מהלידה) חובה לצום אם הדבר מקשה עליהן. אך עדיף שימנעו מלאכול מטעמים, אלא יאכלו רק מה שצריכות.

אדם שרוצה לאכול או לשתות לפני תחילת הצום (לפני עמוד השחר), צריך לומר בפיו שהוא מתכוון לקום בלילה כדי לאכול. ומי ששכח להתנות, אינו יכול לאכול או לשתות.

רחיצה, סיכה נעילת הסנדל ותשמיש המטה אינם אסורים בתענית, האיסור הוא רק על אכילה ושתיה. אך לפי מנהג הרמב"ם בכל זאת אדם המתענה לא ינהג עידונים בעצמו.

תפילת התענית

יש לומר "עננו" בתפילה כבר בערבית, אע"פ שלא התחיל הצום. ונהגו האשכנזים לא לומר עננו בערבית, ובשחרית נהגו שחזן אומר רק בחזרת הש"ץ.

אדם ששכח לומר "עננו", וסיים את ברכת "שומע תפילה", אינו חוזר אפילו אם לא התחיל בברכה שלאחריה. אלא יאמר לאחר "יהיו לרצון" הראשון.

שליח ציבור שדילג על ברכת עננו בטעות וכבר אמר בברכת רפאנו "ברוך אתה ה'", יאמר "עננו" כיחיד בשומע תפילה.

יחיד אינו יכול לומר שלש עשרה מידות, מפני שדבר שבקדושה הן. ולכן, יש אומרים שיאמר אותם דרך שבח לקב"ה, ולא דרך תחנונים.

במנחה, השלישי הוא מפטיר (ואינו אומר לאחר ההפטרה את ברכת "מקדש השבת").

‫מיכל שמעון‬‎

‫מיכל שמעון‬‎

עורכת באתר ערוץ 20.