סופרים עם ערוץ 20: ספירת העומר היא מצוות עשה מהתורה לספור כל יום במשך 49 ימים החל מהקרבת קורבן העומר. ביום החמישים של הספירה חוגגים את חג השבועות. ערוץ 20 סופר יחד איתכם את מניין הימים עד לחג השבועות.

*הספירה מתבצעת לאחר צאת הכוכבים וכניסת שבת קודש, אך בשל כניסת השבת אנו מפרסמים כעת 

נוסח הברכה:

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו, ליחדא שם יוֹ"ד ה"י בוא"ו ה"י ביחודא שלים בשם כל ישראל. הנה אנחנו באים לקיים מצות ספירת העֹמר, כדכתיב וספרתם לכם ממחרת השבת מיּוֹם הביאכם את עֹמר התנופה, שבע שבתוֹת תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה ליי: לתקן את שרשהּ במקוֹם עליון. לעשוֹת נחת רוח ליוֹצרנו. ויהי נעם אדני אלהינו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו. ומעשה ידינו כוננהו: יי יגמר בעדי, יי חסדך לעולם, מעשי ידיך אל תרף: אקרא לאלהים עליון, לאל גמר עלי: ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך. ואמר לך בדמיך חיי ואֹמר לך בדמיך חיי: ברכִי נפשי את יי, יי אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת: עֹטה אור כשלמה. נוטה שמים כיריעה:

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העמר. היום 38 יום לעומר שהם חמישה שבועות ושלושה ימים, הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה, במהרה בימינו אמן סלה.

 

למנצח בנגינת מזמור שיר. אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה. לדעת בארץ דרכך בכל גוֹים ישׁועתך. יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם. ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה. יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם. ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו. יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ.

 

אנא בכח גדלת ימינך תתיר צרורה. (אב"ג ית"ץ):

קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא. (קר"ע שט"ן):

נא גבור דורשי יחודך כבבת שָמרם. (נג"ד יכ"ש):

ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם. (בט"ר צת"ג):

חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך. (חק"ב טנ"ע):

יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדשתך. (יג"ל פז"ק):

שַועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. (שק"ו צי"ת):

בלחש: ברוך שם כבוד מלכותוֹ לעולם ועד.

 

*כתיבה ותחקיר של הסרטונים: אליעזר אבני, מגיש: מנחם פרי.


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.