No Tag To Print

היום-שמחה
עו"ד שמחה רוטמן. התנועה למשילות ודמוקרטיה.

חשש לבידוי ראיות, שיבוש הליכי משפט והתנהלות בעייתית מצד בכירי משרד המשפטים

התנועה למשילות ודמוקרטיה פנתה היום למ"מ פרקליט המדינה דן אלדד בדרישה לנקיטת צעדים מנהליים ומשמעתיים כנגד המשנה ליועמ"ש ולמשנה לפרקליט המדינה

התנועה למשילות ודמוקרטיה פנתה היום (1.4.2020) למ"מ פרקליט המדינה עו"ד דן אלדד בדרישה לנקיטת צעדים מנהליים ומשמעתיים כנגד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ולמשנה לפרקליט המדינה. לטענת התנועה למשילות, מכתב ששלחו המשנים מוקדם יותר השבוע, כלל בתוכו הוראות למשרדי הממשלה שניתנו בחוסר סמכות ושחלקן מנוגדות לחוק ולכללי המנהל התקין.

כמו כן, מבקשת התנועה במכתבה כי ייקבעו כללים שימנעו הישנותם של מקרים מעין אלה בעתיד.

על פי הפנייה, בהוראה שנתנו המשנים נפלו פגמים רבים מעבר לחריגה מסמכות. ההנחייה לא תואמה עם גורמים בכירים במשרד המשפטים, שאמורים להיות אחראים על הקשר והתיאום הבין-משרדי. כמו כן, למכתב ניתנה כותרת "חסוי" במטרה להסתירו מהציבור ובכך להימנע מביקורת על פעולת הרשות, בניגוד לחוק ולחובת השקיפות החלה על הממשלה.

במכתב התנועה למשילות נטען כי הדרישה לתיאום התיעוד עם נציגת הפרקליטות האזרחית שנכללה בהנחיית המשנים פגעה בחובת התיעוד ושהינה חלק מפעולתה של הממשלה על זרועותיה השונות כנאמן הציבור. הממשלה חייבת דין וחשבון מלא, כן ואמיתי לציבור והתיעוד מאפשר גם פיקוח פרלמנטרי, גם פיקוח של מבקר המדינה וגם פיקוח של הציבור עצמו באמצעות בקשות חופש מידע.

ההנחיה של המשנים חותרת נגד עצם הרעיון של התיעוד המלא וההוגן של עבודת הממשלה ומציעה שחלק מהדברים יתועדו וחלק, שפחות נוח לממשלה ולמייצגיה, לא יתועד ולמעשה לא יהיה לו כל זכר.

מנהל הפעילות של התנועה, דני סימן: "דווקא בעיתות משבר, חשוב מאוד שכל הנחייה גורפת הניתנת למשרדי הממשלה תתואם באופן מרוכז, ולא שכל משרד וכל נושא משרה יעשה דין לעצמו. הבלבול שעלול להיגרם מהוראות סותרות או תמוהות, יכול לעלות בחיי אדם".

היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה, עו"ד שמחה רוטמן: "מתן הנחיות למשרדי הממשלה הינה פעולה שאינה בסמכותה של פרקליטות המדינה. העובדה שישראל נמצאת בימי קורונה אינה מקנה סמכות לבכירי משרד המשפטים לתת הוראות הנוגעות לניהולו הפנימי של כל משרד, ובמיוחד כאשר מדובר בהוראות המנוגדות לדין הפוגעות בשקיפות הממשלתית ומשעבדות את סדר היום של מדינת ישראל לנקודת המבט הצרה של הפרקליטות".

It is not Android