No Tag To Print

נתפסו המחבלים

התייחסות חריגה של היועמ"ש מנדלבליט לתיקי נתניהו: לא הופעל לחץ על עדי המדינה

היועמ"ש שלח מכתב לאבי חימי ראש לשכת עורכי הדין בנוגע לעדי המדינה בתיקי ראש הממשלה

מכתב היועץ המשפטי לממשלה לראש לשכת עורכי הדין בעניין עדי המדינה בתיקים הנוגעים לראש הממשלה: "הדברים לא נאמרו בהוראת החוקרים או ביוזמתם".

מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, אל ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, מתייחס לטענות שונות שהועלו בדבר החקירות בעניינו של ראש הממשלה, כאילו הופעל לחץ פסול על עדים (בעודם חשודים) שלא לומר אמת, או שנעשה ניסיון לגרום לשאול אלוביץ', באמצעות בנו אור אלוביץ', לאבד אמון בעורך הדין המייצג אותו ואף להחליפו.
המכתב נשלח בהמשך לבדיקה שהתקיימה סביב הטענות עפ"י הוראת היועץ המשפטי לממשלה, בעקבות פרסומים שונים, ומסקנת הבדיקה היא  כי הדברים שנטען כי נאמרו מפיו של אור אלוביץ' בשיחה עם אביו שאול אלוביץ' בקשר לעורך דינו של האב, לא נאמרו בהוראת החוקרים או ביוזמתם. כן הובהר כי איש לא האזין לשיחה בין עו"ד לבין לקוחו.

היועץ מציין גם כי נחה דעתו שהובהר היטב לעדי המדינה, במספר הזדמנויות, כי הם נדרשים לומר אך ורק את האמת. גם דברים אלה מתועדים כדבעי בחומרי החקירה המלאים, והדברים שמסרו עדי המדינה נמסרו באופן חופשי, ומרצון.
כידוע, תנאי לחתימת הסכם עד המדינה הוא אמירת אמת בלבד.

היועץ מדגיש  כי ככל שיימצא שבמסגרת הטיפול בתיקים אלה בוצעה פעולה לא כשורה, הדבר יבחן ויטופל כנדרש. כל טענה שיבקשו עורכי הדין של ראש הממשלה לטעון, לרבות טענות אודות התנהלות החקירה, תשמע בלב פתוח ובנפש חפצה בהליכי השימוע ותיבחן בכובד ראש כמקובל.

היועץ מוסיף גם שלא בשולי הדברים,  כי מובן שיש לנהוג משנה זהירות בכל הקשור לפרסומים חלקיים של חומרי חקירה, אשר באופן טבעי עלולים ליצור תמונה שגויה.