No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90
השר חיים כץ. צילום פלאש 90

היועמ"ש: יש לדחות את בקשת החסינות של כץ

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, מסר ליו״ר ועדת הכנסת את התייחסותו לבקשת ח"כ חיים כץ למתן חסינות בעניינו. לפי עמדת היועמ״ש, יש לדחות את הבקשה, שכן לא מתקיימת לגבי ח״כ כץ אף אחת מארבע העילות המפורטות בחוק חסינות חברי הכנסת.

בעמדתו מבהיר היועמ"ש, בין היתר, כי הוא אינו מקל ראש ברגישות הרבה הגלומה בבחינת התנהלותו של חבר כנסת במסגרת הליכי חקיקה כעבירה פלילית, וכי כתב האישום בעניינו של כץ לא נועד להתערב בעבודתם הסדירה של חברי הכנסת ואין בו כדי לשקף כל כוונה לקבוע נורמות חדשות בנוגע לעבודת חברי הכנסת.

It is not Android