No Tag To Print

הושגה שליטה על השריפה בניר עם ולוחמי האש מבצעים כיבוי סופי

בהמשך לאירוע בניר עם, הושגה שליטה על השריפה ולוחמי האש מבצעים כיבוי סופי. חוקרי השריפות עדיין במקום האירוע ובתום החקירה אעביר מסקנות.