No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן
Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

למה ליאת בן ארי משתמשת במערך הדוברות של משרד המשפטים?

האם מותר לליאת בן ארי להשתמש במערך הדוברות של משרד המשפטים לענייניה הפרטיים? על פי הפרסום בחדשות 0404, יצאה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין ממנה עולה כי: אסור לה

הנחיית היועץ המשפטי לשעבר, יהודה ויינשטיין, אסרה בעבר על ראש הממשלה בנימין נתניהו להשתמש במערך הדוברות הלאומי לצורך עניין פרטי. על פי הנחיה זו, משרד המשפטים פועל שאינו כדין כשהוא שולח הודעות דוברות מטעמו ביחס לנושא עבירות הבנייה לכאורה של ליאת בן ארי.

ויינשטיין Photo by Yonatan Sindel/Flash90

 

בעבר, מני מזוז אסר על אהוד אולמרט לעשות שימוש במערך הדוברות של משרד רה״מ בעניינים פרטיים. היועמ״ש דאז, ויינשטיין, אימץ את חוות הדעת, והנחה את ראש הממשלה נתניהו בשנת 2011 שלא להשתמש במערך דוברות על חשבון משלם המסים. נתניהו, פעל על פי ההנחיה, ושכר דובר פרטי בעניין שנגע לטרה קומרי, המטפלת הזרה שטיפלה באביה של רעייתו שרה. בימים אלה עושה ליאת בן ארי, שימוש בכספי ציבור ובמערך הדוברות של משרד המשפטים – דבר הנוגד את חוות הדעת של מני מזוז והנחיית היועמ״ש.

בתמונה: ליאת בן ארי מפנה, בניגוד להוראות, לקבל תגובה ממשרד המשפטים.

 

בפניית חדשות 0404 למשרד המשפטים, ביקשו לקבל התייחסות לשאלות הבאות וכך נכתב:

"היועמ״ש מני מזוז קבע בחוות דעת בזמנו שעל אהוד אולמרט אסור להשתמש במערך הדוברות של משרד רה״מ לענייניו הפרטיים (כספי ציבור וכו). היועמ״ש יהודה ויינשטיין הסתמך על חוות דעת זאת ב-2011 בעת שהנחה את רה״מ נתניהו לא להשתמש במערך הדוברות של משרד רה״מ לענייניו הפרטיים – ועל כן נתניהו שכר שירותיו של דובר פרטי. על פי אותה הנחייה, הרי שלליאת בן ארי אסור לקבל שירות בענייניה הפרטיים ממערך דוברות משרד המשפטים. האם בכוונתה ובכוונתכם לפעול על פי ההנחייה הברורה?"

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "פניות עיתונאים לבעלי תפקידים במשרד נעשות כדבר שבשיגרה באמצעות הדוברות. במישור העקרוני – ייתכנו מצבים שבהם בעל תפקיד כלשהו מקבל באמצעות הדוברות גם פנייה הנוגעת לעניינו האישי, ובמצב מעין זה הדוברות מעבירה את הפנייה להתייחסותו ותגובתו. בכל מקרה, כאשר העניין נעשה על בסיס נקודתי/ספוראדי והתגובה היא מטעמו של אותו בעל תפקיד ומועברת לפונה כתגובתו ובשמו, הרי שאין בכך שום פגם, ובכל מקרה כך מתחייב לפעול בחיי המעשה. למען הסר ספק, דוברות המשרד הבהירה חזור והבהר כי איננו מביעים עמדה כלשהי לגבי הטענות עצמן בנוגע לחריגות הבנייה, היות שהנושא לא מטופל במשרד, אלא מדובר בעניין מקומי המטופל במסגרת המועצה המקומית".

תשובת משרד המשפטים מתחמקת ולא עונה על השאלה, ובעצם מבהירה שלליאת בן ארי מותר לפעול בניגוד להנחיות היועמ״ש. עוד נציין, כי התגובה אף מעוותת את המציאות, שכן עיתונאים לא פנו למשרד המשפטים בעניינה של ליאת בן ארי, אלא פנו אליה ישירות והיא זו שהפנתה אליהם, כמו שנראה מצילום המסך שהבאנו לעיל.