א. וישלח נתניהו מלך ישראל מלאכים אל בוז'יהו בן חיים בן יצחק ההרצוגי מלך אופוזיציה לאמור;
ב. הבה נאספה כסאות ונעמיד שרים ותהי לנו הקואליציה למעוז ולמבטח לגדולה ולתפארת;
ג. וישמע בוז'יהו וישמח עד מאוד וישלח ביד הרצים לאמור;
ד. מי אשר מלאו ליבו להשתרר על ישראל – אלי;
ה. ויתאספו אליו אנשים ריקים ופוחזים כל איש סכל ומר נפש;
ו. ויתקלסו בו מרעיו בני סיעתו לאמור מי הוא זה נתניהו זה אשר נלך עמו;
ז. ויפצר בהם בוז'יהו וישנו וישיבוהו דבר, לא נלך עם בן בן ציון כי באופוזיציה נשאר, כה יעשה לנו האלוהים וכה יוסיף כי כאן נחיה וכאן נמות;
ח. ויחר בהם אף בוז'י וילך אל מלך ישראל ועמו איתן הכבלי ויבואו בית המלך ויכרעו וישטחו;
ט. ויתפרק בוז'י מנכסיו ומערכיו ויתמסר ביד נתניהו;
י. והוא לא ידע כי כלתה עליו הרעה, כי היה דבר אלוהים על עממי השמאל להנקם בם על אשר עבדו לאוסלו וילכו אחר ההבל ואחר ההסכמים;

דברי הימים א

יא. בעת ההיא נתן נתניהו ביד עבדיו ספרים אל אביגדור הליברמני היושב בנוקדים לאמור; הנה שלחתי אל בוז'יהו לאמור הבה נלך יחדיו ואהתל בו ואדבר בו כזבים;
יב. ועתה הבה נתחכמה לו ונלבנה קומבינה אשר כמותה לא הייתה מאז היות מצרים לעם;
יג. ויען אביגדור הליברמני: דבר כי שומע עבדך;
יד. ויאמר אליו נתניהו: הנה נתתיך לשר בטחון על עם ישראל והלכת ומשחת לך קבינט בטחוני;
טו. ויען איווט ויאמר טוב הדבר בעיני. ככסאי כסאך, כח"כי ח"כך;
טז. ויכרתו ביניהם ברית וישתו וישמחו וישבו לאכול לחם ארז;
יז. וישאל בוז'יהו בסקרים ולא ענוהו. ותעבור הרינה במחנהו לאמור כי כלתה עליו הקומבינה ויחרד עד מאוד;
יח. ויאמר אל מרעיו: בקשו לי בעלת אוב ואלך אליה לשאול אותה, לדרוש בה את אשר אעשה;
יט. וירכיבוהו עבדיו על האתון ויביאוהו יחימוביצ'ה והיא יושבת תחת הועדה לקידום האשה;
כ. וישאל בוז'יהו האעלה משרד הבטחונה אם אחדל? ותאמר מה לך בוז'י כי העליתני מן הפמניזם ורפורמות הגז להרגיזני;

כא. ותוסף היחימוביץ' לאמור למה לך המלוכה והג'וב סר מעליך;
כב. הנה כעת מחר אתה מגורש מהקואליציה וגם ישימך נתניהו ללעג ולקלס בעיני כל רואיך;
כג. וילך בוז'יה אל ספסלי האופוזיציה אבל וחפוי ראש וישב אביגדור על כסא שר הבטחון והעיתונות נבוכה.
כד. ויעברו בכל ארץ נפתלי ויבקשו מזכיר לקבינט ולא מצאו;
כה. ויעשו ספין מזהב ויעלו עולות וזבחים וישתו וישמחו ויעשו להם קבינט;
כו. וכל דברי נתניהו וגבורתו אשר עשה, אשר הביא את הגז אל היבשה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל היום;
כז. וישב ביבי על כסאותיו, וישכב בוז'י עבדו תחתיו.

20 News

20 News