No Tag To Print

מתחם הנגריה בנתיב האבות בבוקר הפינוי 29 נובמבר 2017. צילום: מטה המאבק נתיב האבות
מסירת הדו"ח השנתי של נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות. צילום: משרד המשפטים

גידול של כ-93% בתלונות המוצדקות נגד מייצגי המדינה בערכאות

שמירה על זכויות חשודים ונאשמים, שמירה על ניקיון כפיים וטוהר המידות של מייצגי המדינה בערכאות, ייעול עבודת הגופים המבוקרים והגברת השקיפות: הוגש דו"ח נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות • שקד: "כוח אדיר מרוכז בידי אנשי הפרקליטות"

הדו"ח השנתי של נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות (נת"ם) לשנת 2018 נמסר לידי לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה. הדו"ח מצביע על עלייה של למעלה מ-47% במספר התלונות שהוגשו לנציבות, כ-22% מהן נמצאו מוצדקות.

מהדו"ח עולה כי ישנם גידולים משמעותיים במספר הפניות לנציבות, במספר התלונות שנמצאו מוצדקות וכן במספר ההמלצות האופרטיביות שניתנו בשנה החולפת על ידי הנציב. כך, למשל, במהלך שנת 2018 הוגשו לנציבות 511 פניות, לעומת 356 פניות שהוגשו בשנת 2017. מדובר בעלייה של למעלה מ-43% במספר הפניות.

מתוך פניות אלו, 367 פניות הוגדרו כתלונות – שיעור המהווה עלייה של למעלה מ-47% ממספר התלונות שהוגשו במהלך השנה הקודמת. יתר הפניות נשלחו לנציבות לידיעה בלבד (23%) ולבקשות בירור בנוגע לסמכויותיה (5%).

עוד עולה מן הדו"ח כי בכ-90% מהתלונות, הסתיים הטיפול במהלך שנת 2018, וניתנה בהן החלטה לגופו של עניין.

גידול של כ-93% בתלונות המוצדקות נגד מייצגי המדינה

79 מהתלונות בהן ניתנה החלטה במהלך שנת 2018 נמצאו מוצדקות (כ-22%) – שיעור המהווה גידול של כ-93% מסך התלונות שנמצאו מוצדקות במהלך שנת 2017.

26 תלונות לוו בהמלצה אופרטיבית בצידן- פי 2 משנה קודמת (לשם השוואה, בשנת 2016 נמצאו מוצדקות 16 תלונות, שהיוו כ-8% מכלל התלונות שניתנה בהן החלטה באותה שנה, כשהחלטה אחת מתוכן לוותה בהמלצה אופרטיבית בצידה; בשנת 2017 נמצאו מוצדקות 41 תלונות, שהיוו כ-14% מכלל התלונות שניתנה בהן החלטה, כש-13 החלטות מתוכן לוו בהמלצה אופרטיבית].

מתוך 79 התלונות שנמצאו מוצדקות במהלך שנת 2018: 62 התייחסו לפרקליטות, 9 תלונות התייחסו לתובעים המחזיקים בהסמכה או בייפוי כוח מטעם היועמ"ש, 9 תלונות התייחסו למשטרה (התביעה המשטרתית ויחידת ההסדר המותנה) ותלונה אחת התייחסה ליועץ המשפטי לממשלה.

במסגרת התלונות שהוגשו בשנה החולפת, טיפלה הנציבות במגוון כשלים נקודתיים ומערכתיים, בתחומי משפט שונים, ובכלל זה – שמירה על זכויות חשודים ונאשמים; שמירה על ניקיון כפיים וטוהר המידות של מייצגי המדינה בערכאות; ייעול עבודת הגופים המבוקרים והגברת השקיפות בפעילותם מול האזרח; הקפדה על מתן מענה מנומק לאזרח תוך זמן סביר; ייעול ממשקי עבודה בין הגופים המבוקרים לצורך טיפול יעיל בפניות הציבור; צמצום הליכים ומכשולים בירוקרטיים שהיוו חסם בפני האזרח בענייניו מול מייצגי המדינה ועוד.

אחד הנתונים המעניינים ביותר בדו"ח הוא שהשנה, לראשונה, נדרש הנציב לתת המלצות לנקיטת צעדים מנהליים שונים כנגד מייצגי מדינה אשר בהתנהלותם נפלו פגמים חמורים, כמו גם להמליץ על פתיחה בחקירה מקום בו נוכח כי הדבר נדרש.

לא פחות חשוב מכך, מן הדוח עולה כי חלק נכבד מהמלצות הנציב מהשנים 2017-2018 יושמו במהלך השנה החולפת והוטמעו בשיטות העבודה של הגופים המבוקרים (לרבות המלצות דוח המכון הפתולוגי), ובכללן:

בחינת המשך פעילותם של שוטרים ששיבשו מהלכי משפט: בהמשך להמלצת הנציב בפני פרקליט המדינה להוציא הנחייה מערכתית שתבחן סוגיית המשך שירותו של שוטר שהורשע בבית משפט או בהליך משמעתי בעבירת שיבוש מהלכי משפט, הודיעה הפרקליטות על תמיכתה בהמלצה זו והעברתה למפכ"ל משטרת ישראל (דאז).

חקירה והעמדה לדין בעבירות מין בהעדר שיתוף פעולה מצד נפגע העבירה: בעקבות המלצת הנציב לתקן ולחדד הנחיות פרקליט המדינה בכל הנוגע לחקירה ולהעמדה לדין בעבירות מין בהעדר שיתוף פעולה מצד נפגע העבירה, הודיעה הפרקליטות כי בימים אלה ממש, הופצה טיוטת הנחיה סופית, שעתידה בקרוב להפוך לנוהל מחייב, אשר יש בו כדי לאמץ את המלצת הנציב בעניין זה.

הפסקת נוהל המאפשר החזקת חשודים במעצר לא חוקי: בעקבות המלצת הנציב להורות על הפסקת נוהל פסול שהשתרש בקרב טועני מעצרים ואשר הוביל להחזקת חשודים במעצר לא חוקי, הודיע ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל (להלן: "ראש אח"מ"), כי הופצה הנחייה לכלל גורמי החקירות בארץ, המדגישה את הוראות הדין בעניין זה ואת החשיבות על הקפדתן.

הגדרת אחראי במח"ש על תחום העררים: בעקבות תלונות רבות שנתבררו בנציבות והחלטות הנציב בעניינן, הודיע מנהלת המחלקה לחקירות שוטרים, כי מונתה פרקליטה בכירה כאחראית על תחום העררים במח"ש, אשר תפקידה לוודא כי החומרים הנדרשים על פי חוק, יועברו ממח"ש למחלקת עררים, בתוך הזמן הקבוע לכך וללא עיכובים.

שמירה על זכויות חשודים בהסדרים מותנים: בעקבות המלצת הנציב לתקן הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, באופן שיכלול במפורש זכויות חשודים בהליכי הסדר מותנה, הודיע היועץ המשפטי לממשלה על יישום המלצה זו. דברים דומים נמסרו על ידי ראש יחידת ההסדר המותנה במשטרת ישראל.

בחינת המשך פעילותם של שוטרים אשר מתנהל בעניינם הליך בגין אלימות ותקיפת אזרחים: בעקבות המלצת הנציב על הוצאת הנחיה אשר תבחן פעילותם של שוטרים שמתנהל בעניינם הליך בגין אלימות ותקיפת אזרחים, באופן שלא יבואו במגע עם אזרחים, עד לקבלת החלטה בעניינם, הודיע מפכ"ל המשטרה (דאז) על קבלת ההמלצה.

תיעוד ראיון רפואי עם מתלוננים בעבירות מין שנערך במכון לרפואה משפטית והעברתו לתביעה: בעקבות המלצת הנציב להורות על העברת דברי מתלוננים בעבירות מין במסגרת ראיון רפואי שנערך במכון לרפואה משפטית לתביעה, לצורך בחינה האם מדובר בחומר חקירה שיש להעבירו להגנה, הודיעה הפרקליטות על קבלת המלצה זו.

חריגה בלתי סבירה ממסגרת הזמנים הנתונה לבחינת ערר: בעקבות כשלים חוזרים ונשנים שהתגלו בהעברת החומרים הנדרשים, על פי חוק, למחלקת עררים, על ידי גורמי תביעה עירוניים, והחלטות הנציב בעניין זה, גובש במחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה ובמחלקת עררים, נוהל עבודה המסדיר את ממשק העבודה בין שתי המחלקות.

אופן סגירת תיק נגד חשוד: בעקבות המלצת הנציב כי הודעה לחשוד על סגירת תיק חקירה נגדו על ידי הפרקליטות, תימסר לו בד בבד עם קבלת החלטת הסגירה, ללא קשר להעברת התיק למשטרת ישראל, הודיע פרקליט המדינה, כי תוצא הנחייה חדשה, לפיה, ככלל, עם קבלת ההחלטה על גניזת התיק בפרקליטויות המחוז הפליליות, יישלח מכתב יידוע לחשוד ולמתלונן על ידי הפרקליטות, וזאת בטרם העברת התיק למשטרה.

פתיחת חקירה כנגד איש חינוך החשוד בהטרדת קטינות: בעקבות המלצת הנציב בפני פרקליטות המחוז להורות למשטרה לחקור ההאשמות העולות מתלונה כנגד איש חינוך החשוד בהטרדת קטינות, הודיעה הפרקליטות על פתיחת חקירת משטרה בנושא.

נקיטת צעדים מנהליים נגד תובעת שנפלו פגמים חמורים בהתנהלותה: בעקבות המלצת הנציב לנקוט בצעדים מנהליים כנגד פרקליטה אשר נפלו פגמים חמורים בהתנהלותה, הודיע פרקליט המדינה כי הפרקליטה זומנה לשימוע שנערך בפניו ונרשמה נזיפה בתיקה האישי.

שקד: "בטוחה שהפרקליטות וגופי התביעה ילמדו ויטמיעו את הדרוש תיקון"

"בידי אנשי הפרקליטות, ויתר גופי התביעה מטעם המדינה, מרוכז כוח אדיר", אמרה הבוקר שרת המשפטים איילת שקד. "משום כך עבודת נציב הביקורת על מייצגי המדינה בערכאות היא קריטית כדי לשפר ביצועים ולהגדיל את אמון הציבור במערכת. זאת מטרתו של חוק הנת"ם ודוח זה מוכיח את האפקטיביות של פעולות הנציב רוזן. אני בטוחה שהפרקליטות וגופי התביעה ילמדו את הדוח היטב ויטמיעו את הדרוש תיקון".

שרת המשפטים איילת שקד. צילום: פלאש 90

 

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, אמר בתגובה כי הוא "מברך את הנציב רוזן ואת עובדי הנציבות על השלמת הדוח השנתי, ומודה לכל העושים במלאכה הטובה. עבודת הביקורת חשובה מאוד בעיניי לביצור שלטון החוק במדינת ישראל".

מנדלבליט. צילום: פלאש 90

 

לדבריו, "היא מושתתת על שני עקרונות יסוד: הראשון הוא עיקרון של אחריות ציבורית; עיקרון זה יסודו בכך שהתביעה וייצוג המדינה בערכאות הם חלק מהמערכת השלטונית הנותנת שרות לאזרחי מדינת ישראל, תוך הכרה בחשיבות של איתור ליקויים ותיקונם, לשם הגברת אמון הציבור. העיקרון השני הוא עקרון עצמאות מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות, שמשמעו הפעלת שיקול דעת מקצועי של מייצגי המדינה בלא מורא וללא השפעות חיצוניות. גוף הביקורת, בהנהגתו של כבוד השופט דוד רוזן, מאזן באופן מיטבי בין שני העקרונות. ביקורת בונה והוגנת חותרת לתיקון ליקויים מתוך התבוננות נכונה בתפקידם החשוב והרגיש של מושאי הביקורת, ומתוך הבנה כי מערכת הנתונה לביקורת אפקטיבית והוגנת היא מערכת איתנה ואחראית אשר זוכה בכך לאמון הציבור.

מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור אמרה כי "בשנה האחרונה הגדרנו את חיזוק אמון הציבור במערכת אכיפת החוק כיעד מרכזי המתווה את פעילות המשרד. לכל אחת מיחידות המשרד יש תפקיד חשוב בהשגת היעד, אך לנציבות, המתפקדת כגורם בקרה חיצוני ואובייקטיבי, שתפקידו להביא לשיפור ולמידה אצל מייצגי המדינה בערכאות בכל הקשור להפעלת הסמכויות והכוח המשמעותיים הנתונים בידיהם, יש תפקיד מרכזי במיוחד במימוש יעד זה. אני מברכת את השופט בדימוס דוד רוזן על הובלת הנציבות ומיקוד פעילותה בהתאם ליעדיה, ומודה לעובדי הנציבות על עבודתם המקצועית".

לדברי נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, כב' הש' בדימוס, דוד רוזן, "אמון הציבור ותודעתו הינם אבני שתיה ושאיבה בבסיס עבודתה של הנציבות, שמכוחם יכולה היא לפעול, לשנות ולהשפיע. חשוב על כן, לעשות כל, על מנת להגביר את מודעות הציבור לסמכויות הנציבות ולהעמיק היכרותו עם פועלה ותרומתה. ככל שתגדל מודעות הציבור לעשייתה הטובה של הנציבות, כך יהיה בכוחה של הנציבות לבצע מלאכתה נאמנה, תוך שמירה על זכויות האזרח וטיפול בכשלים ובליקויים, נקודתיים ורוחביים, המחייבים תיקון ושיפור בכלל הגופים המבוקרים, במטרה להביא לביצור מעמד מערכת המשפט בישראל"