No Tag To Print

אין אחדות
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

גדול יום הגשמים מתחיית המתים | הרב שמואל אליהו

"גשם מבשר על קיבוץ הגלויות לארץ ישראל"

הקב"ה אומר לאברהם שעלייתו לארץ ישראל תביא גדוּלה. ראינו איך מתגלית הגדולה האלוקית גם בעליית בני בניו של אברהם אבינו לארץ ישראל. זאת כנראה הסיבה שבגללה ניסחו חכמינו ז"ל את דבריהם על הגשם בלשון "גדולה". כי גשם מבשר על קיבוץ הגלויות לארץ ישראל, קיבוץ שמביא גדולה.
"אמר רב אושעיא גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה ורבה בו שנאמר תפתח ארץ ויפרו ישע". "ואמר רבי יצחק גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו שנאמר 'לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך'" (תענית ז ע"א).
חכמינו אמרו כי אפשר לראות התממשות קלה של ימות המשיח בכל יום גשמים, שבו נפסקות לרגע כל המלחמות. "ואמר רבי יוחנן גדול יום הגשמים שאפילו גייסות פוסקות בו שנאמר 'תלמיה רוה נחת גדודיה'". בכל יום גשמים האדמה מתחיה והצמחים צומחים וחיים באים לעולם. תחייה זו היא חלק מהתחייה הגדולה שבאחרית הימים, ועליה נאמר: "גדול יום הגשמים מתחיית המתים". עוד גילו לנו חכמים על חשיבות היום הזה: "ואמר רב יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה". "ואמר רבי חמא ברבי חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ". שהצמיחה הזאת מקרבת אותנו לקיבוץ גלויות ולגאולה שלמה, שזו תכלית בריאת העולם ותכלית מתן תורה.

It is not Android