No Tag To Print

צילום: יונתן זינדל פלאש 90

בעקבות סערת הראשל"צ: דרישה לרפורמה בתפקיד נציב תלונות הציבור והשופטים

בעקבות הדרישה להדיח את הרב יצחק יוסף מתפקידו כדיין בבית הדין הגדול, לאחר התבטאויות מצדו  בנושא העולים מחבר העמים, חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי דורשים לפצל את תפקיד נציב תלונות הציבור והשופטים

בעקבות המלצת נציב תלונות הציבור לוועדה לבחירת דיינים, לשקול להדיח את הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף מתפקידו כדיין בבית הדין הגדול, לאחר התבטאויות מצדו  בנושא העולים מחבר העמים, הגישו היום (ג) חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי הצעת חוק  הדורשת להביא לרפורמה ופיצול בתפקיד נציב תלונות הציבור והשופטים: "ניכר חוסר הבנתו בעבודת הרבנים הראשיים לישראל ומערכת בתי הדין הדתיים וחוסר היכרותו עם הדין הדתי מוביל לזלזול  בערכאה חשובה זו".

על פי ההצעה, לשלוש המערכות המשפטיות במדינת ישראל שפועלות לפי דין דתי: נציב תלונות הציבור על דיינים, נציב תלונות הציבור על קאדים ונציב תלונות הציבור על קאדים מד'הב. יוקמו נציבויות ייחודיות לתלונות הציבור.

במקביל, סמכותו של נציב תלונות הציבור על שופטים תיוחד לנושאי משרות שיפוטיות במערכת המשפט הישראלית הכללית ובתי המשפט הצבאיים. "פיצול נציבויות התלונות תאפשר מינוי נציבים מומחים הבקיאים בדיני המערכת השיפוטית על התלונות עליה הם מופקדים, דרכי פעולתה, ציפיות המתדיינים בה וכיוצ"ב".

 צילום: יונתן זינדל פלאש 90

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: חוק נציב תלונות הציבור על שופטים' מסדיר את סמכויותיו, אופן בחירתו ודרך עבודתו של נציב תלונות הציבור על שופטים. כיום, סמכויותיו של הנציב חסות על כלל בעלי התפקידים השיפוטיים במדינת ישראל: שופטים, דיינים, קאדים, דיינים של בתי דין של עדה נוצרית ושופטים צבאיים. בכך, נדרש הנציב לבקר את פעולתם של נושאי משרות שיפוטיות הפועלים לפי דינים שונים בהם דינים דתיים ייחודיים.

למרות זאת: "הנציב אינו נדרש להיות בעל כל ידע מוקדם ולו בסיסי בדיני העדות הדתיות בארץ, אינו נדרש להכיר את המסגרות השיפוטיות הדתיות או את עולמן התרבותי והערכי של העדות הדתיות המסתייעות במסגרות אלו. כתוצאה מכך נוצר פער ממשי בין הנציב לבין חלק ניכר מהערכאות השיפוטיות המצויות בתחום ביקורתו. פער זה פוגע ביכולתו של הנציב למלא את תפקידו נאמנה ביחס לערכאות אלו והשופטים המשמשים בהן, ליתן חוות דעת עניינית ומתאימה לתלונות הציבור בנוגע לשופטים המשמשים בערכאות אלו ומוביל לפגיעה באמון ציבור המתדיינים ושופטי הערכאות הדתיות בנציב".

"דוגמה מצערת לכך ניתן לראות בעמדה שהעביר הנציב לאחרונה בתגובה לפניית התנועה הרפורמית ביחס למרן הראש"ל הרב יצחק יוסף. ניכר מדברי הנציב כי חוסר הבנתו בעבודת הרבנים הראשיים לישראל ומערכת בתי הדין הדתיים וחוסר היכרותו עם הדין הדתי מוביל לזלזול בערכאה חשובה זו ולתקלה לצאת תחת ידו".

It is not Android