No Tag To Print

אוהל המחאה בלפור
צילום: מוטי קסטל

בית המשפט פסק נגד דיירי בלפור ובעד המפגינים

בית המשפט דחה את בקשת התושבים למתן צו ביניים, כנגד מאהל המחאה בבלפור.

בהחלטתה כתבה השופטת חיה זנדברג כי: "מדובר בצו עשה שהוא זהה לסעד המבוקש בעתירה עצמה. נוכח הפסיקה הקיימת בנושא דין העתירה להידחות"

עוד הסתמכה השופטת על תגובת המדינה שהוגשה ע"י פרקליטות מחוז ירושלים, בה נטען כי לא צורפו כלל הנוגעים בדבר לעתירה, וכי תגובת המוחים במקום ראויה להישמע.

יצויין כי בנוסף לאמור, טענה המדינה כי ככל שתוגש כעת בקשה לאישור המאהל, הרי שהיא צריכה להישקל בכובד ראש וכי אין לראות מניעה בהגשתה באיחור, או משום אישור רטרואקטיבי.

כזכור, עם קבלת תגובת העירייה בה כתבה כי המוחים נמצאים בשטח שלא כדין וללא קבלת היתר, פנו תושבי השכונה בבקשה למתן צו ביניים לסילוקם של המוחים מהמקום או לחליפין לפינויים למקום מרוחק יותר.

בתגובה לפסיקה היום הגיבו התושבים כי: "ההחלטה של בית המשפט שגויה, אישור לאנרכיה בגלל לחצים פוליטיים, תוך שימוש בטענות משפטיות לא רלוונטיות בנסיבות".

עו"ד חור אוריאל ניזרי המייצג את תושבי השכונות רחביה וטלביה מסר בשם העותרים: "יש להצטער על החלטת בית המשפט לדחות את צו הביניים, ללא בסיס משפטי מתאים לדעתנו. השופטת חיה זנדברג, בחרה להחליט שלא לפנות את המאהלים הבלתי חוקיים על אף שאין מחלוקות, כי הינם בניגוד מוחלט לחוק, ולמעשה אישרה השופטת זנברג בפועל מעשה שאין מחלוקות, כי אינו חוקי. העותרים מזהירים, כי אף גורם לא יוכל לטעון, כי אין לו חלק בהתנהלות בכל הקשור למחאות בבלפור. כל מי שנותן יד בין אם במישריין ובין אם בעקיפין כיום לאנרכיה, שלא יתפלא כאשר מחר כולנו נתעורר למציאות עגומה אף יותר מהמציאות כיום. אנו קוראים לבית המשפט לקבוע את התיק לדיון בהול ביותר בהרכב, ולהורות על פינוי המאהלים הבלתי חוקיים ללא דיחוי. לא יעלה על הדעת, כי המצב הנוכחי נמשך ללא דין וללא דיין. אנו לא נעצור עד אשר הצדק יעשה".

It is not Android