No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90
תמונה: יח"צ

ביטוח תלמידים מה הוא כולל והאם קיימים חריגים

חלק גדול מההורים אינם מודעים לכך שילדיהם מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות לתלמידים.
בהתאם לחוק חינוך חובה כל תלמיד חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות לתלמידים. באחריות הרשות המקומית לדאוג לגביית התשלום עבור הביטוח, כחלק מתשלומי הורים.

ביטוח תאונות אישיות תלמידים חל על התלמידים כל השנה ובכל שעות היממה, כולל בחופשים ובימי חג. הביטוח חל בכל מקום,בבית הספר, בגן, בבית בחצר וכו'.

מקרים בגינם ניתן לתבוע פיצוי מפוליסת תאונות תלמידים:

נפילה מגובה, תאונת אופניים או קורקינט, פציעה בגן שעשועים, תאונה בבית או בבתים אחרים, נפילה שהובילה לפציעה בחצר הבית או ברחוב, פציעה במסגרת חוג פרטי או חוג של המתנס, תאונה שקרתה במסגרת בית הספר והגן. כל אלו הינם מקרים שכיחים בגינם ניתן לקבל פיצוי בהתאם לפוליסה.

הביטוח מפצה בגין נכות זמנית או קבועה וגם בגין חלק מההוצאות הרפואיות שלא שולמו ע"י קופת החולים.

על פי הפוליסה הפיצוי בגין נכות חלקית קבועה ניתן במקרים שבהם נקבעה נכות בשעור של 5% ומעלה.

הביטוח חל גם על בני משפחה שאינם תלמידים אשר לקחו חלק שלא בשכר בפעילות המוסד החינוכי במקרים כמו הורה מלווה בטיול.

בפוליסה קיימת הרחבה מיוחדת לשוהים בחו"ל מטעם המוסד החינוכי.

אפשרות לקבל כפל פיצוי:

במקרים שבהם התאונה התרחשה בעקבות התרשלות ניתן לתבוע כפל פיצוי. פיצוי על פי פוליסת התלמידים ופיצוי מהגורם המתרשל. למשל פיצוי מהמועצה המקומית בגין נפילה ממתקן לא בטיחותי בגן השעשועים , פציעה בעקבות מפגע בטיחותי בשביל הליכה, תאונה בבית הספר או בגן בעקבות השגחה לא מספקת או שימוש במתקנים לא בטיחותיים. עילת תביעה לכפל פיצוי קיימת גם במקרים של תאונות בחוגים פרטיים ובתנועות נוער.

עו"ד שהם סלומון ממשרד רנרט סלומון מספר כי הורים רבים אינם מודעים לזכויות שלהם לפיצוי בגין נזקים אשר נגרמו בתאונות. מקרים שכיחים בגינם הוגשה תביעת נזיקין כנגד הגורם המתרשל בנוסף לפיצוי מפוליסת התלמידים:

פציעה בעקבות השגחה לקויה בחצר המשחקים בגן הילדים

פציעה במהלך טיול שנתי בבית הספר

פציעה בגין נפילה בגן שעשועים ציבורי

פציעה בגין מפגע בטיחותי בשטח ציבורי

פציעה בגין בור בכביש

פציעה בחוג כדורסל/כדורגל/כדור יד /כדור עף

פציעה במסגרת חוג התעמלות אמנותית

פציעה במסגרת פעילות בתנועת נוער

פציעה בשיעור ספורט בבית הספר

פציעה במהלך הפסקה בבית הספר

פיצוי במקרים של צלקת אסתטית:

הפוליסה אינה מפצה בגין נכויות פלסטיות. על מנת לתבוע פיצוי בגין נכות במקרה של צלקת אסתטית – ועדת חריגים מוסמכת לקבוע את מידת הנכות.

חריגים לכיסוי הביטוחי:

הביטוח אינו חל במקרים של פגיעה כתוצאה מטיפול רפואי או רשלנות רפואית, פגיעה בתאונת דרכים או כתוצאה מפעולת איבה.

לשם קבלת פיצוי אין צורך להוכיח אחריות או רשלנות

על מנת להגיש תביעה לפיצוי בהתאם לפוליסת תאונות תלמידים אין צורך להוכיח רשלנות, הזכאות  לקבלת פיצוי בהתאם לפוליסה מותנית בעצם הפגיעה בעקבות האירוע התאונתי. גם סוגיית האחריות אינה רלבנטית במקרה של פוליסת התלמידים. זכאות לפיצוי קיימת גם במקרים של תאונה עצמית.

כדי לממש את הזכות  יש לפנות לחברת הביטוח למלא טופס תביעה בצרוף מסמכים רפואיים מתאימים. על פי צורך חברת הביטוח  תדרוש חתימה על כתב ויתור על סודיות רפואית כדי ולקבל מידע בנוגע לעבר הרפואי וגם תדרוש לבצע בדיקה רפואית.

מועד ההתיישנות

מועד התיישנות התביעה  הינו 3 שנים לאחר הגיע הנפגע לגיל 18. ניתן לפיכך לתבוע פיצויים על פי הפוליסה עד המועד בו מלאו לנפגע 21 שנים.