יום פורים הוא יום מאוד גבוה מבחינה רוחנית וניתן להשיג בו דברים נפלאים.
לכן ביום זה ראוי להיות בשמחה גדולה ולהתרחק מכעס. קיבצנו עבורכם כמה סגולות כדי שתזכו לראות ניסים.

ניצחון על עמלק
ראוי לקום מוקדם בבוקר יום הפורים. על ידי הקימה בזריזות וההשכמה לתפילה יכול האדם לעקור את כוחו של עמלק (שמנסה לרפות את ידינו) ובכלל, זמן התפילה שבשעת הבוקר בעת זריחת החמה, הוא זמן שיוצא המלאך רפאל אשר כל מיני הרפואה בידו, ולכן הוא עת תפילה. וגם אמרו רבותינו שתפילה שמתפלל האדם בבוקר – אין מעיינים עליו אם הוא ראוי שתתקבל, אלא היא תמיד מתקבלת. בשל כך יש להשכים ולהרבות בתפילה ובבקשה על כל דבר ועניין, כי זו עת רצון ושמחה בכל העולמות.

ישועה שלא בדרך הטבע
רבי צדוק הכהן מלובלין מבהיר כי ביום הפורים אפשר לזכות לישועה, אף לא בדרך הטבע. כה הם דבריו: "כיוון שבפורים זכו היהודים לחיות למרות גזירת המיתה – זהו זמן מסוגל לשינוי הטבע ואף לפקידת עקרות".

סגולה להתעלות רוחנית
רבי יצחק אייזיק מקאמארנא בספרו 'נדבת פי' מבאר כי ביום הפורים כל אדם יכול להגיע לדרגות נשגבות. וכותב בספרו: "וקיבלנו, שבימי הפורים יוכל לעלות נשמה קטנה להיכל של צדיק מופלא בלי שום מעכב, וכן עולין כל התפילות ל'כתר' בלי שום מעכב, כל זה קיבלתי בלחישה, ונעשיתי הולך רכיל לגלות סוד זה מאהבת ישראל'.

פורים כפורים – תשובה מאהבה
לשוב בתשובה מאהבה.
רבי לוי יצחק מברדיטשוב מבאר כי יום פורים הוא כיום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחל לבני ישראל על כל עוונותיהם. בשל כך, יש להביע חרטה על העבר וקבלה גמורה על העתיד. כאשר האדם שומע את קריאת המגילה, הקדוש ברוך הוא שופך עליו טהרה וזהו זמן ראוי להחליט בהחלטה ברורה שלא ישוב לחטוא עוד.
פורים הוא עת רצון לתשובה, ומה שאפשר להשיג ביום הכיפורים בדרך של 'תשובה מיראה', אפשר להשיג ביום פורים בדרך של 'תשובה מאהבה'. והעושה תשובה ומשפיל עצמו ומתנהג בענווה – אזי הקדוש ברוך הוא יקבל תשובתו וייתן לו בנים בעלי שיעור קומה, עוסקים בתורה ומקיימי מצוות ויזכה לחיי עולם הבא.

מעלת לימוד התורה בפורים
החיד"א כתב שאילו היו עוסקים בתורה כראוי ביום פורים – בוודאי היו נגאלים.
החתם סופר מגלה בשם השב יעקב זצ"ל "כל העוסק בתורה בין קריאת המגילה של לילה לקריאה של יום – מובטח לו שהוא בן העולם הבא", הרמ"א כותב שיש ללמוד תורה קודם הסעודה.

סגולה לשעת הסעודה – שעת המשתה
כתוב במגילה: "ויאמר המלך אל אסתר במשתה היין מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש.." המלך – זה ה' יתברך. כביכול, בשעת משתה היין אומר ה' יתברך לעם ישראל: "מה בקשתך? עד חצי המלכות, ותיעש" – וזוהי עת רצון מיוחדת. ('שער יששכר')

סגולה בשעת נתינת משלוח מנות
יום הפורים מסוגל לזרע של קיימא. בשם ה'חוזה' מלובלין מובא כי הקב"ה מקיים מצות 'משלוח מנות' על ידי שנותן 'איש' (זה בנים) 'לרעהו' (אלו ישראל). ב'אמרי נועם' כתוב כי "משלוח מנות ומתנות לאביונים מבטלים תתק"ג חולאים".

סגולה בשעת נתינת מתנות לאביונים
בשולחן ערוך נפסק: "אין מדקדקים במעות פורים, אלא כל מי שפושט יד ליטול נותנים לו', ומשום שאנו מקיימים הלכה זו, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לעוונות כל אחד ואחד באיזה מצב שיהיה, ובלבד שיהיה פושט יד לקבל המחילה, ואז אין מדקדקין אחריו אם כוונתו רצויה ודעתו שלימה".

מעלת הצדקה בפורים
הרב זאב וולף הלוי בספרו 'אור המאיר' כותב: "והכל תולה בנתינת הצדקה אשר מקום שורשה ביסוד עליון, ובפרט ביום הזה. וכן 'כל הפושט יד נותנים לו'. ותועלתו גדולה במאוד להציל את עצמו משטן ופגע רע, וכאשר נודע שהצדקה מצילה ממוות".
על ידי נתינת צדקה לעניים, הקב"ה נוהג באדם מידה כנגד מידה ומקבל את תפילותיו. אבל לא יתן כספו לעניים כדי שיתפללו עבורו, שמצינו הרבה שעשו כן ולא נענו, רק יכוון שהוא מקיים מצוות הצדקה, והקב"ה יסייע בעדו.
מובא בכתובים כי "המפזר מעותיו לצדקה, ניתן לו כח לרפאות גופו ונפשו".

לפני קריאת המגילה בעת שמברכים את הברכות בתחילת המגילה יש לעמוד ולבקש בקשה אחת, שנהיה כלי קיבול לקבל את האורות של אסתר המלכה ומרדכי הצדיק שהקב"ה משפיע משמים ברגעים אלו.

לאחר קריאת המגילה בערב
כששבים הביתה לאחר קריאת המגילה צריך שתהיה מפה לבנה פרושה על השולחן, ושני נרות דולקים. אחד למרדכי היהודי ואחד לאסתר המלכה. עושים סעודה חגיגית עם בשר ודגים ויש הנוהגים לאכול בסעודה זו גרעינים וזרעונים משום שזה מה שאסתר המלכה אכלה בבית אחשוורוש כדי לא להיכשל במאכלים לא כשרים.

חצות לילה
בחצות לילה של פורים מדליקים נר לאסתר המלכה ואומרים 7 פעמים את פרק כ"ב שאותו אמרה אסתר המלכה בבית אחשוורוש. המזמור נקרא "מזמור לאיילת השחר".
ולאחר מכן מבקשים בקשות אישיות וכלליות.

כדאי לסיים את ספר התהילים עד זריחת החמה כי זוהי שעת רצון גדולה בשמיים לבטל גזרות ולבקש בקשות.

אחרי שמסיימים את ספר התהילים מתפללים תפילת שחרית ושומעים שוב את המגילה ואחרי זה ממשיכים את מצוות היום.

שולחים משלוחי מנות ונותנים צדקה לכל פושט יד. צדקה ומשלוח מנות גורמים אחדות בעם ישראל.

סגולה לבוקר יום הפורים
בספר 'סגולות ישראל' מובא כי סגולה להשכים בבוקר הפורים ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני השם יתברך על כל דבר – בני, חיי ומזוני, והן על שאר דברים, ועל כל קרוביו, כי באותו יום "עת רצון מאוד, וכל העולמות המה בשמחה וברצון". ה'פלא יועץ' כותב בערך 'פורים' כי "ביום הפורים חביבה אף תפילת היחיד לפני הקדוש ברוך הוא והיא מתקבלת".

מחיית עמלק
במשך פורים רצוי למחות את זכר עמלק. איך עושים את זה? לוקחים דף וכותבים עליו "עמלק" ואז מוחקים.
לחלופין אפשר להדביק את הדף בסוליית הנעל. כשהדף כבר נופל סימן שהצלחתם במשימה.

לפני סעודת פורים
יש לומר מזמור כ"ב בתהילים ולאחר מכן להתפלל ולבקש את משאלות ליבנו. כדאי לבקש גם על הכלל ולכלול את תפילותינו בתפילות על כלל עם ישראל.

סעודת פורים
לפרוס מפה לבנה על השולחן ולהדליק 2 נרות חגיגיים, שולחן שמחת החג מבטל את הרושם של שולחנו של אחשוורוש.

בעיצומה של הסעודה, יש לומר 120 פעם "ברוך מדרכ"י ו 24 פעמים "ברוכה אסתר בת אביחיל". זו הדרך למשוך עלינו את האורות של מרדכי היהודי ואסתר המלכה.
במהלך הסעודה יש להרבות בסיפור נס הפורים ובסיפורי ניסים אחרים כדי למשוך עלינו עוד ניסים משמים.

לסעודת פורים יש לקנות חלה מהודרת ארוכה (המזכירה את העץ שעליו תלו את המן).

המקובלים נהגו לאכול סרדינים בבוקר של פורים. "סר – דינים" כדי שיסורו מעלינו כל הדינים.

דפנה שימור

דפנה שימור


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.